Shostakovitch: Rostropovich/Philadelphia Orchestra/Eugene Ormandy